Follow

De meeste seizoenkaarthouders waren er vorig jaar al bij; sommigen keren terug na een handjevol jaren afwezigheid.

Eén seizoenkaarthouder keerde afgelopen week terug na ruim 35 jaar afwezigheid.

Dat en meer in de seizoenkaartmeter:
ga-eagles.nl/seizoenkaartmeter …pic.twitter.com/kjJUKhDOly
twitter.com/GAEagles/status/10

· · TootBot · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!